سایر

در مجموعه آستیاژ ازتسمه های ۳۰۰۰استفاده میشود . تسمه حسب قدرت از ۸۰۰الی ۳۰۰۰می باشد و تفاوت ویژه در نخ و قطر کش آنها می باشد . استفاده از تسمه ۳۰۰۰یعنی قدرت کش بالا ، قطر کش مناسب و جنس ابریشم آن است.

مطالب مرتبط