سایر

در مجموعه آستیاژ ازتسمه های 3000استفاده میشود . تسمه حسب قدرت از 800الی 3000می باشد و تفاوت ویژه در نخ و قطر کش آنها می باشد . استفاده از تسمه 3000یعنی قدرت کش بالا ، قطر کش مناسب و جنس ابریشم آن است.

مطالب مرتبط