اسفنج

در مجموعه تولیدی آستیاژ اولویت برای استفاده از اسفنج یورولوکس میباشد . استفاده از این اسفنج به علت مزایای ذیل می باشد :
1- نرم بودن
2- نشیمنی لوکس که برای کف کارعمدتا استفاده می شود .
3- افت بسیار کمی دارد .
4- خاصیت انعطاف پذیری و حالت ارتجاعی بالایی دارد

مطالب مرتبط