نور در معماری داخلی

معماری داخلی

نور در معماری داخلی

نور شفافترین ،نرمترین ، آساترین و ارزانترین مواد ساختاری موجود در تولید کیفیت ها و اشیای مورد نیاز محیط انسانی است چیزی است که امکان شخصیت سازی و حیات بخشیدن به فعالیتهای روزمره و بازنمائی زندگی در تصورات و حالات روانی متغیر را فراهم می سازد

نور نه تنها نقش مهمی در ارزش گذاری بر عناصر معماری دارد ، بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کننده فضا نیز محسوب می شود نور در دگرگونی ماهیت فضایی وکالبدی تاثیری بسیار دارد.

نور در معماری داخلی

منابع نور

1.نور طبیعی

2.نور ساختگی

اهمیت  نور:

نورعاملی فعال در معرفی فضاست همچنین نورقادراست از لحاظ بصریبه فضا وسعت ببخشد نور اولین شرط برای ادراک بینایی است.در تاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه فرم و رنگ را اما نور تنها ضرورت

فیزیکی نیست بلکه ارزش روانشناختی ان یکی از مهمترین عوامل زندگی

در همه زمینه هاست انچه که باعث می شود اشکال بیشتر یا کمتر مورد توجه قرار بگیرند نحوه تظاهر انها در برابر نور است

نور درطبیعت:

نورطبیعی که حاصل انرژی حیات  بخش درونی است به عنوان یکی از منابع وجود حیات برروی زمین محسوب می گرددعلاوه برآن نورمی تواند با رنگ هاوجلوه های متفاوت خودباعث تغییر چهره یک مکان شودزیرا نوردر هریک از فصول سال درآب و هواهای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز دارای چهره ای مخصوص به خود میباشد ضمنا هر مکانی دارای نور خاصی است که تنها به انجا تعلق دارد

تأثیرات روانی نورطبیعی

بخش از تأثیرات  یا تماس با نور طبیعی را می توان کنش متقابل بین ذهن و جسم تلقی کرد قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث افزایش ترشح برخی هورمون ها خواهد شد که نتیجه ان بروز حالت شادابی و توان غلبه بر مشکلات و نهایتا کاهش میزان استرس های روانی در زندگی روزمره خواهد بود

نور در معماری  مدرن:

در دوران   مدرنیسم ،معمار ی پنجره ها را از محدودیت ساز ه ای جدا  کرده  و به آنها  این اجازه را داده است که آزادانه در هر  اندازه ای ساخته شوند.اما در عوض اینکه نتیجه آن در آزادی نورمعماری  دیده شود خاصیت  حیاتی  نور ازبین رفت.معماری مدرن دنیایی بی نهایت شفاف  را بوجود آورده است دنیایی از نور  و تنها  نور، نور به جای همه چیز دیگر و خالی از تاریکی  این دنیای سراسر نور،معماری مرگ فضای می دهد  همانطور که تاریکی مطلق اینگونه است .نور به تنهایی نمی تواند نورباشد حتما باید  درکنار تاریکی باشد  تا معنا و فهم پیدا کند.تاریکی ذاتاً قسمتی از نور است.

به طورکلی هر اتاق به 3نوع نورپردازی نیازمند است :

1-نورپردازی عمومی یا نور پس زمینه

2-نورپردازی کانون

3-نورپردازی دکوراتیو

نورپردازی و نور مناسب:

نورپردازی به طور کلی بهتر است به گونه ای باشد که صفحه های مختلف روشنایی را برای شرایط متفاوت بهره برداری تامین کند.

 بانورپردازی می توان فضا را تفکیک کرد و بخشهایی از آن را مورد تاکید قرارداد.

با نورپردازی می توان فضاهای اصلی و فرعی و سرویسها را میتوان با نورهای مختلف از هم تفکیک کرد.

حل وابستگی شدید وضع روشنایی درون به محیط بیرون:

 1- سطوح شیشه ای را به ترتیبی در نظر بگیریم که به طور مستقیم در معرض تابش نور قرار نگیرد

2-استفاده از پنجره های رنگی

3- استفاده از پرده های متحرک

مطالب مرتبط