خانه ای به رنگ دریا داشته باشید

خانه ای به رنگ دریا داشته باشید

خانه ای به رنگ دریا داشته باشید

خانه ای به رنگ دریا داشته باشیدرنگ ، عنصر مهم و قد رتمند ی د ر د کوراسیون د اخلی است که می تواند بسیار الهام بخش باشد وبه فضایی ساد ه و معمولی حال و هوایی ویژه و جلوه ای زیبا بد هد به ویژه هنگامی که رنگ ها را با توجه به روانشناسی آنها د ر د کوراسیون به کار ببرید . البته استفاد ه از رنگ های متعد د به معنای صرف هزینه زیاد نیست بلکه می توان تنها با استفاد ه از جزئیات به فضای خانه رنگ و بویی د یگر د اد ، مثلا اینکه چند وسیله کوچک هم رنگ را د ر اتاق قرار د اد و با آنها د ر فضای منزل تغییر ایجاد کرد .

● تابلوی نقاشی به وسعت خانه شما
بعضی از خانواد ه ها بیش از هر اتاقی د ر آشپزخانه د ور هم جمع می شوند و با هم هستند اگر شما هم ،چنین هستید پیشنهاد می کنیم از رنگ های آرامش بخش برای آشپزخانه استفاد ه کنید. مثل سبز که به منزل شما شور و سر زند گی را هد یه می د هد . مخصوصا ترکیب سبز و زرد که هر د و می توانند فضایی متفاوت از آشپزخانه بسازند .

ضد خستگی
از محاسن د یگر رنگ سبز این است که باعث می شود فضاهای کوچک وسیع به نظر برسد . همچنین سبز به شد ت تسکین د هند ه و ضد خستگی است.

همنشینی رنگ ها
برای اینکه فضای آشپزخانه خیلی خسته کنند ه نشود د ر کنار سبز از رنگ های خنثی هم استفاد ه کنید مثل رنگ های طوسی، سفید و… اما خیلی هم به خود سخت نگیرید سبز از آن رنگ هایی است که به راحتی با د یگر رنگ ها هماهنگ می شود .

● با رنگ دریا آرام بخوابید
برای رسید ن به آرامش د ر چنین فضاهایی از طیف های مختلف رنگ آبی، سبز و حتی بنفش استفاد ه کنید . اگر از این تکنیک استفاد ه می کنید باید بد انید هرچه رنگ انتخابی شما تیره تر باشد تاثیرش واضح تر خواهد بود . ترکیب سبز و آبی کاملا یک ترکیب آرامبخش است البته اضافه کرد ن سفید هم نمی گذارد اتاق بیش از اند ازه یکنواخت شود و د ر نهایت با اضافه کرد ن کمی رنگ زرد به فضای اتاق، سرمای رنگ ها تعد یل می شود .

 برای گفت و گوی مسالمت آمیز
اغلب روانپزشکان برای د رمان بیمارانی که زند گی پراسترس و پرتنشی د ارند استفاد ه هر چه بیشتر از رنگ آبی را توصیه می کنند زیرا رنگ آبی تنش و نگرانی را از بین می برد و باعث فروکش کرد ن اضطراب می شود . آبی افراد را د عوت به صحبت و گفت وگو می کند د ر حالی که همزمان به فضا آرامش می بخشد و محیطی صلح آمیز را می آفریند .

● خنک بخوابید
توصیه می کنیم برای فضاهای استراحت از رنگ های آرامش بخش استفاد ه کنید . رنگ های خنک و ملایم برای فضاهایی مثل اتاق خواب می تواند جوی راحت و تسکین د هند ه ایجاد کند .

● رنگ های نامتعارف کنار هم می نشینند
اگر هم د وست د ارید از رنگ های نامتعارف د ر کنار هم سود ببرید می توانید همانند این اتاق خواب از ترکیب رنگ های مشکی ، آبی کم رنگ و پررنگ و قرمز د ر کنار هم استفاد ه کنید ، برای این کار هزینه زیاد ی هم لازم نیست، کافی است مثلا یک کوسن را با رنگ صند لی ست کنید یا… کمی به جزئیات اتاق توجه کنید ، یک وسیله کوچک رنگی د ر اتاق می تواند یکنواختی را از اتاق بیرون ببرد . بنفش و آبی کم رنگ، رنگ های طبیعی و آرامش بخشی برای اتاق خواب بود ه اما به تنهایی کاملا سرد ند .استفاد ه از قرمز به عنوان رنگ وسایل نیز اتاق را کاملا گرم کرد ه است. علاوه بر اینها د یوار سیاه و سفید پشت تخت به عنوان رنگ های خنثی به اتاق جلوه متفاوتی د اد ه است.

● با نارنجـــی نورانی شوید
د ر این سرویس برای اینکه فضا د لگیر نشود با حوله ها نارنجی به فضا اضافه شد ه و کاشی ها را از تلفیق ۲ رنگ آبی اقیانوسی و سفید انتخاب کرد ه اند و د ر نهایت وان و د ستشویی سفید رنگ د کوراسیون را تکمیل کرد ه است.

● گرمابخش
رنگ نارنجی را برای د کوراسیون فراموش نکنید ، نارنجی یکی از رنگ های فرعی است که از ترکیب ۲ رنگ قرمز و زرد به د ست می آید . این رنگ یک رنگ قوی و گرم محسوب می شود و برای فضاهای تاریک بسیار مناسب است، به خصوص د ر سرویس های بهد اشتی فاقد نورگیر که معمولا محیط های بسیار سرد و خشک را تد اعی می کند .

● آماده تغییر
مهم ترین ویژگی چنین د کوراسیونی این است که به راحتی و با کمترین هزینه می توانید تغییرش د هید مثلا اینکه تمام اشیای نارنجی رنگ را به آبی تغییر د هید که د ر نتیجه سرویسی آبی رنگ خواهید د اشت.

● گرما و سرما
باید گفت که ممکن است استفاد ه زیاد از رنگ نارنجی باعـث د لــزد گــی شود ، بنابراین اگر با رنگ آبی که یک رنگ سرد است یا رنگ خاکستری که رنگی خنثی است ترکیب شود کنتراست جالب و قابل توجهی را ایجاد می کند .

● رنگ های گرم و سرد را با هم به کار برید
۱- از رنگ های گرم برای اتاق نشیمن غافل نشوید ، چنین رنگ هایی می تواند حال و هوای زند گی را به اتاق شما راه د هد.

۲- استفاد ه بیش از اند ازه از رنگ های گرم می تواند ایجاد د لزد گی کند.

۳- حواستان باشد که د ر کنار رنگ های گرمی چون قرمز و نارنجی باید از چند رنگ سرد مثل سبز و آبی نیز استفاد ه کنید.

۴- رنگ های خنثی و سرد می تواند کنتراست جالب و قابل توجهی به وجود بیاورد ، مثلا د ر این اتاق یک فرش آبی و سبز کاملا فضا را متعاد ل می کند و نمی گذارد که رنگ ها شما را عصبی کند .

● زند گی مدرن رنگی
رنگ بنفش از آن رنگ های خاصی است که معمولا د ر د کوراسیون د اخلی کمتر د ید ه می شود و بیشتر به شکل کم رنگ یا یاسی یا حتی نزد یک به آبی به کار می رود چون بنفش پررنگ می تواند فضا را د لگیر کند .

 رنگی که شما را مدرن می کند
اگر می خواهید کاملا منزلتان را به شیوه ای مد رن بچینید توصیه می کنیم حتما رنگ سفید را هم د ر پالت رنگی د کوراسیون تان لحاظ کنید ، چون سفید خنثی است و می تواند به همراه بنفش یک حس فریبند ه قابل لمس را برایتان به وجود بیاورد . د ر ترکیب رنگ ها با بنفش می توانید از رنگ های خنثی هم استفاد ه کنید . (سیاه، خاکستری، سفید ، کرم و بژ)

● اتاقی به رنگ بادمجان
معمولا بنفش را برای اتاق های نورگیر انتخاب می کنند چون بنفش خود ایجاد سایه می کند و کمی اتاق را تیره تر نشان می د هد . بنفش کم رنگ با رنگ های آبی، صورتی و سبز و سفید ترکیبی زیبا ایجاد می کند . البته رنگ های مختلفی را می شود با بنفش ترکیب کرد ، بستگی د ارد شما از چه بنفشی استفاد ه کنید . باد مجانی را می توانید با سبز، آبی، قرمز یا زرد هماهنگ کنید . بنفش کم رنگ هم گاهی د ر اتاق خواب استفاد ه می شود ، این رنگ د ر عین حال که اتاق تان را با نشاط نشان می د هد ، آرامش را هم با خود به ارمغان می آورد . رنگ یاسی هم با صورتی، خاکستری و آبی محشر می شود !

● یک ترکیب متفاوت با رنگ های عجیب و غریب
ممکن است د وست د اشته باشید تنوع رنگی د ر اتاق تان بیشتر باشد د ر این صورت باید به جزئیات توجه کنید مثلا اینکه چند تا کوسن رنگی را با گل های روی میز هماهنگ کنید یا آباژوری انتخاب کنید که تمام رنگ های جزئی اتاق د ر آن گنجاند ه شد ه باشد . د ر این صورت فضا از یکنواختی و یک رنگی د رمی آید . حتی یک فرش با رنگی متضاد می تواند کاملا اتاق را متحول کند ، به ترکیب رنگ هایی که د ر این اتاق استفاد ه شد ه است توجه کنید ، شاید خارج از اتاق بی ربط ترین رنگ ها باشد اما د ر این اتاق همان طور که می بینید ترکیبی خارق العاد ه ایجاد کرد ه اند .

مطالب مرتبط